دانلود کتاب مدیریت تحقیق، توسعه و نوآوری (مدیریت مدیریت نشدنی ها!)

0

دانلود کتاب مدیریت تحقیق، توسعه و نوآوری (مدیریت مدیریت نشدنی ها!)

جِین، تریندیس و وِیک

انتشارات وایلی –

۲۰۱۰

دانلود متن انگلیسی کتاب

دانلود متن فارسی کتاب