رسانه خط مشی گذاری ایرانی: برگزیده يازدهمين كنگره پيشگامان پيشرفت جمهوري اسلامي ايران

0

افتخاري بزرگ

در يازدهمين كنگره پيشگامان پيشرفت جمهوري اسلامي ايران
كانال خط مشي گذاري مقام برتر نشر و اطلاع رساني را كسب كرد.

 

به اميد ايراني آباد و آزاد و توسعه يافته 🙏🙏